Usługi psychologiczno-pedagogiczne

Usługi

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

300zł

Pełna ocena procesów przetwarzania sensorycznego na podstawie wywiadu, obserwacji klinicznej oraz dedykowanych testów.

Obserwacja procesów integracji sensorycznej

200zł

Wywiad i obserwacja kliniczna w kierunku zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci młodszych.

Terapia integracji sensorycznej

100zł /50min

Zajęcia pobudzające integrację procesów przetwarzania sensorycznego.

Terapia ręki

100zł /50min

Zajęcia skupiające się na poprawie funkcji motoryki małej.

Konsultacja pedagogiczna w zakresie trudności szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie)

150zł

Konsultacja pedagogiczna, która ma na celu określenie poziomu umiejętności pisania, czytania, liczenia ze wskazaniem zaleceń do dalszej terapii lub pracy z dzieckiem w domu.

Terapia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

100zł /50min

Zajęcia dla osób z dysleksją i pokrewnymi trudnościami oraz osób z ryzykiem takich zaburzeń.

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego Neuroflow

200zł

Diagnoza ma na celu określenie, czy i w jakim stopniu dana osoba wykazuje zaburzenia przetwarzania słuchowego oraz określa wskazania do terapii.

Przesiewowe badanie słuchu (audiometria tonalna)

50zł

Przesiewowe badanie mające na celu zidentyfikowanie osób mogących mieć trudności ze słyszeniem i pokierowanie ich na pogłębioną diagnostykę.

Diagnoza logopedyczna

150zł

Diagnoza w oparciu o Karty Oceny Logopedycznej Dziecka.

Terapia logopedyczna

60zł /30min

Zajęcia dla dzieci skupiające się na kształtowaniu poprawnej mowy.

Terapia logopedyczna

100zł /45min

Zajęcia dla dzieci skupiające się na kształtowaniu poprawnej mowy.

Badanie i diagnoza psychologiczna

300zł

Wywiad oraz badanie psychologiczne z pełną diagnozą psychologiczną i omówieniem jej wyników.

Konsultacja psychologiczna

140zł /50min

Krótkotrwała forma wsparcia psychologicznego w bieżących trudnościach.

Terapia psychologiczna

140zł /50min

Wsparcie w formie cyklu spotkań z psychologiem adresowane zarówno do dorosłych jak i dzieci.

Konsultacje wychowawcze

140zł /50min

Wsparcie dla rodziców w procesie wychowania dzieci.

Kompleksowa diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

700zł

Kompleksowa ocena w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu prowadzona przez zespół interdyscyplinarny.

Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego

200zł

Ocena rozwoju dziecka w wieku 1 m.ż. - 9 lat.

Trening Umiejętności Społecznych

60zł /90min

Zajęcia w grupach 4-8 osobowych mające na celu rozwój umiejętności społecznych.

Specjaliści

Umów wizytę

Integracja sensoryczna +48 506 225 702

Pedagog +48 502 609 005

Psycholog +48 796 023 173

Logopeda +48 695 913 511