Aleksandra Cieślak

Aleksandra Cieślak

Pedagog - terapeuta pedagogiczny

+48 502 609 005

Usługi

Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego

200zł

Ocena rozwoju dziecka w wieku 1 m.ż. - 9 lat.

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka (w wieku od 1m.ż. do 9lat) prowadzona jest przy użyciu Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego przez certyfikowanych diagnostów KORP. Diagnoza prowadzona jest w formie sterowanej przez terapeutę zabawy, podczas której wykonywane są standaryzowane narzędziem próby. KORP jest skonstruowany w taki sposób, aby ocenić szereg wskaźników rozwojowych, podczas różnych atrakcyjnych zadań dopasowanych do wieku i możliwości dziecka.

Konsultacja pedagogiczna w zakresie trudności szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie)

150zł

Konsultacja pedagogiczna, która ma na celu określenie poziomu umiejętności pisania, czytania, liczenia ze wskazaniem zaleceń do dalszej terapii lub pracy z dzieckiem w domu.

Niepowodzenia szkolne związane z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu dotyczą coraz większej grupy dzieci i młodzieży. Trudności te mogą mieć różnorakie formy i podłoże. Konsultacja pedagoga w zakresie wspomnianych problemów służy ocenie poziomu czytania, pisania, liczenia ucznia, podejmuje próby wskazania przyczyn określonych zaburzeń oraz pozwala na wskazanie kierunków dalszej pracy z dzieckiem. Zalecenia te mogą obejmować szczegółowe konkretne wskazówki do pracy w domu, ale także stanowią podstawę do rozpoczęcia terapii korekcyjno-kompensacyjnej u wybranych, potrzebujących takiej formy wsparcia uczniów.

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego Neuroflow

200zł

Diagnoza ma na celu określenie, czy i w jakim stopniu dana osoba wykazuje zaburzenia przetwarzania słuchowego oraz określa wskazania do terapii.

Trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz częste współistniejące z nimi zaburzenia emocjonalne mogą wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym. W pierwszych klasach szkoły podstawowej od 3% do 5% dzieci ma objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego APD, które gdy są niewykryte i nierehabilitowane w znacznym stopniu ograniczają możliwości nauki i rozwoju tych dzieci. O diagnozie warto pomyśleć jeśli dziecko ma trudności z rozumieniem mowy w szumie, rozumieniu dłuższych poleceń, rozpraszają je dźwięki z otoczenia, ma trudności w uczeniu się, "wyłącza się".

Przesiewowe badanie słuchu (audiometria tonalna)

50zł

Przesiewowe badanie mające na celu zidentyfikowanie osób mogących mieć trudności ze słyszeniem i pokierowanie ich na pogłębioną diagnostykę.

Badanie audiometrii tonalnej jest badaniem przesiewowym słuchu, wymaga współpracy osoby badanej i oparte jest na ocenie słyszenia dźwięków o różnej głośności przy różnych częstotliwościach. Wymagane jest do rozpoczęcia diagnozy przetwarzania słuchowego Neuroflow.

Terapia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

90zł /50min

Zajęcia dla osób z dysleksją i pokrewnymi trudnościami oraz osób z ryzykiem takich zaburzeń.

Specyficzne trudności w uczeniu się polegają na zaburzeniach umiejętności czytania, a także trudnościach w nauce pisania, mimo znajomości zasad pisowni. Występują one u dzieci i młodzieży z prawidłowym rozwojem intelektualnym, mimo korzystnych warunków szkolnych i środowiskowych. Trudności te wynikają często z zaburzeń motoryki precyzyjnej czy też deficytów spostrzegania i osłabionych funkcji słuchowo-językowych. Dlatego terapia specyficznych trudności w uczeniu się opiera się m.in. na usprawnianiu motoryki, czy też uwagi i pamięci wzrokowej i słuchowej.

Terapia ręki

90zł /50min

Zajęcia skupiające się na poprawie funkcji motoryki małej.

Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z trudnościami przede wszystkim w zakresie motoryki małej. Mimo, że nazwa metody terapeutycznej skupia się na kończynach górnych, to w ramach zajęć prowadzone jest usprawnianie całego ciała, a nierzadko także stymulacja zmysłów innych niż dotyk, bazująca na elementach oraz z wykorzystaniem sprzętu należnego terapii integracji sensorycznej.

Umów wizytę

Aleksandra Cieślak

+48 502 609 005